Nieuws

Veiligheid op het dak.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBOUWEIGENAAR.        Hoe we het wenden of keren steeds meer blijkt dat valbeveiliging op het dak een verplichting is waar je niet meer omheen kan. Tijdelijke voorzieningen –hoe veilig ook- van incidentele opdrachtnemers leveren toch meerkosten op door eenmalige bruikbaarheid. Op termijn is voor ieder dak voordeel te halen uit permanente mogelijkheid van daktoegang.

Groendak past deze principes toe en geeft passende voorstellen met Vertic. Met jarenlange ervaring in ontwerpen, produceren, adviseren en installeren van valbeveiliging bieden Groendak en Vertic nu oplossingen voor iedereen die veiligheidsvoorzieningen op hoogte nodig heeft.  http://vertic.nl/presentatie/film-altifix-borgingspunten 

Het Arbobesluit verplicht opdrachtgevers en eigenaren van gebouwen om er bij het ontwerp al voor te zorgen dat (ver)bouwen, reinigen, inspectie en onderhoud, zowel in de uitvoeringsfase als ook in de gebruikersfase, veilig en gezond uitgevoerd kan worden. De hierbij benodigde informatie, moet vooraf in het ontwerp al vastgelegd zijn in een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) en op bestek en tekeningen. De benodigde informatie voor  onderhoud en gebruik moet door de opdrachtgever worden vastgelegd in een veiligheids- en gezondheidsdossier, dat bij oplevering van het werk/gebouw, aan de beheerder, eigenaar, dan wel de gebruiker van het gebouw, dient te worden verstrekt. Dit dossier is te vergelijken met de handleiding van een ‘normaal’ product zoals een computer of koffiezetapparaat. De opdrachtgever, eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw is zich dit in het algemeen niet bewust. Toch laat dezelfde opdrachtgever, eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw regelmatig personen toe op zijn dak voor de benodigde werkzaamheden en/of inspecties.

Arbobesluit, hoofdstuk 2, paragraaf 5 (Bouwproces), art. 229

Een gebouw moet zo ontworpen zijn dat er later op een veilige wijze onderhoud gepleegd c.q. gewerkt kan worden op of aan het gebouw. Bij de herziening Arbowet/ Arbobesluit per 1 januari 2007 zijn de bepalingen inzake verantwoordelijkheden ontwerper/opdrachtgever herschreven in artikel 223-234.

Arbobesluit 3.16

Boven de 2.5 meter dienen er voor onderhoud collectieve/beschermende maatregelen genomen te worden om valgevaar tegen te gaan. Bij de herziening Arbowet/Arbobesluit per 1 januari 2007 worden de normen genoemd in de beleidsregel 3.16 voortaan opgenomen in art. 316 van het Arbobesluit. Verder zijn van belang artikel 7.23, 7.23A, B, C, D, namelijk bepalingen inzake gebruik ladders, steigers, lijnen en hoogwerkers.

Ook bestaande gebouwen van vóór 1997

Ook op/aan deze gebouwen moet er op een veilige wijze onderhoud gepleegd kunnen worden.

Verantwoordelijk?

De gebouwbeheerder/eigenaar is verantwoordelijk dat er op of aan het gebouw op een veilige wijze onderhoud gepleegd kan worden.

Aansprakelijkheid opdrachtgever

Wanneer opdrachtgever tekort schiet in het nemen van zijn verantwoordelijkheid kan hij op grond van het burgerlijk wetboek (BW) aansprakelijk zijn.

• art 7.658 BW / zorgplicht werkgever;

• art 7.611 BW / goed werkgeverschap;

• art 6.162 BW / onrechtmatige daad;

• art 6.170 BW / aansprakelijkheid ondergeschikten;

• art 6.173-175 BW / risico aansprakelijkheid bij schade als gevolg van ondeugdelijke roerende zaken.

Uit jurisprudentie blijkt dat wanneer de gebouweigenaar/gebruiker/werkgever nalatig blijkt om maatregelen te treffen welke op zich weinig moeite, tijd en geld kosten, er vrijwel altijd sprake zal zijn van aansprakelijkheid.

GEBOUWBEHEER, ZORGPLICHT EN AANSPRAKELIJKHEID

Per 1 april 2007 is de Woningwet uitgebreid met de zorgplicht. Dit betekent dat de eigenaar, bouwer en gebruiker van een bouwwerk een directe, extra verantwoordelijkheid krijgt voor de invloed van een bouwwerk op de veiligheid en gezondheid van gebruikers en mensen in de omgeving.

Bovenstaande houdt in dat genoemde partijen zich onder andere moeten afvragen wat bijvoorbeeld de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de omgeving zijn. Het antwoord op deze vraag ligt vaak buiten de invloedssfeer van deze partijen. Toch kan dit na verloop van vele jaren nog bepalen of een bedrijf aansprakelijk is in het kader van zijn zorgplicht. De zorgplicht dwingt bouwers, eigenaren en gebruikers alert te blijven op criteria van veiligheid en gezondheid, op situaties waar de overheid nog niet aan gedacht heeft en op onderwerpen die de overheid niet tot haar taak rekent. Kortom, met de komst van de zorgplicht voor zowel eigenaren, bouwers als gebruikers is er geen sprake meer van vrijblijvendheid betreffende de aspecten van veiligheid en gezondheid.

Zorgplicht in Woningwet

De wijziging van de Woningwet is op 21 maart 2006 aangenomen door de Tweede Kamer en op 19 december 2006 door de Eerste Kamer. De wetswijziging is op 23 januari 2007 gepubliceerd in Staatsblad 27 en is ingegaan op 1 april 2007.

Nieuw artikel 1a, lid 1

De eigenaar van een bouwwerk, standplaats, open erf of terrein of degene die uit andere hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen, draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk , die standplaats, dat open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Nieuw artikel 1a, lid 2

Een ieder die een bouwwerk of standplaats bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, draagt er, voor zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Veiligheid onderhoudswerkzaamheden

Naast het verzorgen van een veilige omgeving voor iedereen die in, op of nabij een gebouw aanwezig is, is het ook belangrijk dat degenen die onderhoudswerkzaamheden verrichten dat veilig kunnen doen. Alle onderdelen van een gebouw vallen onder de aansprakelijkheid.

Conclusie

Betreffende aansprakelijkheid is het voor u belangrijk, datgene te doen wat wettelijk voorgeschreven is en/of wat maatschappelijk aanvaard is. Om de zorgvuldigheid van bestuur aantoonbaar te maken, is het inventariseren van de risico’s een grote stap in de goede richting. Als u bovendien beschikt over een actueel en gedegen Plan van Aanpak en de uitvoering van actiepunten is binnen uw bedrijfsvoering geadresseerd, worden deze risico’s tot een minimum beperkt.

Gepubliceerd op 10 november 2010 in Nieuws

2 reacties op “Veiligheid op het dak.”

  1. cobra schreef:

    Hoe geschied de keuring (trekproef) van ankerpunten in combinatie met een sedum dakbedekking?

    • Grad schreef:

      De keuring van ankerpunten op een groendak (met een trekproef) geschiedt op gelijke wijze als bij een normaal dak. Wel kan daarbij voor de visuele controle rondom het ankerpunt wat groen worden uitgenomen en herplaatst. Doorgaans geeft dit geen noemenswaardige meerkosten. Groendak voert dit uit met een ingevoerd en deskundig extern bedrijf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *