Subsidies: hét groeimiddel voor groendaken

In duurzame en klimaatadaptieve gemeenten wordt subsidie gegeven voor het groene dak. Die subsidie stimuleert vele bedrijven en particulieren tot het aanleggen van een groendak. Bij verduurzaming helpen de subsidie-regelingen zeker om de groene daken in Nederland te laten groeien in oppervlakten. Niet alleen dakgroen overigens, ook gevelgroen valt vaak onder dezelfde regeling. Het begroenen van een gebouw, dak of gevel vergt een investering die op termijn zeker weer wordt terugverdient.

Inloopdag3wat is een groendaksubsidie op het groene dak

Subsidie groene daken per gemeente

Onderstaand hebben we een overzicht van de plaatsen in Nederland welke mogelijk een subsidie geven direct voor dak- en/of gevelgroen. Korte opsomming: Alphen aan de Rijn, Almelo, Amersfoort, Amsterdam, Amstelveen, Apeldoorn, Breda, Capelle aan den IJssel, Eindhoven, Den Haag, Groningen, Haarlemmermeer, Hoorn, Hengelo, Den Bosch, Hoorn, Leiden, Leeuwarden, Leidschendam-Voorburg, Nijmegen, Rotterdam, Smallingerland, Soest, Tilburg, Utrecht, Zoeterwoude  en er zijn er nog meer! Bij de meeste plaatsen hebben we nog een link naar een website voor aanvullende informatie. Een aantal gemeenten hebben een subsidie-regeling, soms komt dit uit een “ander potje” zo als het waterschap of energiebesparing; navraag bij die gemeente moet dan uitsluitsel geven.

Subsidie is bij uitstek hét groeimiddel voor groendaken. 

Voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen is vaak dat het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het groene dak worden uitgevoerd door een erkend bedrijf als Groendak. Groendak beschikt over alle vereiste erkenningen als bouwwerkbegroener, bestaat sinds 1991 en is lid van de branchevereniging VBB.

Voor ondernemers zijn er nog de fiscale regelingen: de VAMIL-regeling en de MIA. Bouwwerkbegroening, het begroenen van een gebouw, dak of gevel vergt een investering die op termijn zeker weer wordt terugverdient.

Voor het energiezuiniger maken van een woning zijn er nog meer of aanvullende regelingen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Energiesubsidiewijzer.nl geeft een overzicht van alle subsidies, leningen en andere regelingen, die beschikbaar zijn voor het energiezuiniger maken van een woning. Kijk op: www.energiesubsidiewijzer.nl

Klik op één van de volgende plaatsen hieronder om meer te lezen:

Alkmaar

De gemeente ondersteunt de aanleg van groene daken in de gemeente Alkmaar. Groene daken dragen bij aan een groene gemeente, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Wanneer u eigenaar, huurder of anderszins zakelijk gerechtigde, van een gebouw of overkapping in de gemeente Alkmaar bent dan kunt u subsidie aanvragen. De grootte van het groen dak is tenminste 4 M² en het waterbergend vermogen van het groene dak is minimaal 20L per M². De gemeente geeft subsidie voor € 25,- per m2 groen dak, maar is maximaal 50% van de kosten. € 35,- per m2 groen dak als het groene dak aantoonbaar voor minimaal 50% oppervlakte uit andere planten (grassen en kruiden) dan sedum bestaat en daarmee een meerwaarde heeft voor de biodiversiteit, maar is 50% van de gemaakte kosten voor aanschaf van materiaal en eventuele aanlegkosten van het groene dak. De subsidie is maximaal € 10.000,- per aanvraag per kalenderjaar.

Voor meer informatie en de voorwaarden leest u verder op de website van de gemeente Alkmaar.

Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft op dit moment een “duurzaamheidslening” en een “stimuleringslening”, waarbij u tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen kunt financieren. Maar géén subsidies voor duurzame of klimaat adaptieve maatregelen als een groendak.

Voorwaarden stimuleringslening: De hoogte van de lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 100.000 per adres. Voor woningeigenaren geldt een maximum van € 25.000 per adres. Dit mag over meerdere aanvragen/maatregelen verdeeld worden.

Voor een lening hoger dan € 12.500 is een hypothecaire zekerheid vereist. zie website gemeente Alphen aan den Rijn / stimuleringslening

Almelo

Particulieren en bedrijven die een groen dak willen laten aanleggen, kunnen rekenen op een gemeentelijke bijdrage van € 21,73 euro per vierkante m². U kunt subsidie aanvragen voor 5 tot 90 m2. Na uw aanvraag laten wij u binnen 2 weken weten of u de subsidie krijgt (via een beschikkingsbrief). Daarna mag u pas beginnen met het uitvoeren van de maatregelen. Op=op. Er is een vast bedrag per jaar beschikbaar, is het bedrag voor dit jaar op? Dan kunt u volgend jaar opnieuw een aanvraag doen.

Voor meer informatie, zie https://www.almelo.nl/subsidie-doe-eens-groen

Amersfoort

Particulieren die een groen dak willen laten aanleggen kunnen rekenen op een gemeentelijke subsidie bij minimaal 6 m². Het groendak moet een minimale substraatdikte van 40 mm hebben en direct na aanleg functioneren als een groendak. De gemeente vergoedt na aanleg maximaal € 30 per m² van een groen dak. De gemeenteraad besluit eind van dit jaar welk bedrag hiervoor dan beschikbaar is. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet minimaal 6 m2 dakoppervlak worden vergroend met een substraatdikte van minimaal 40 mm (de grondlaag waarin de planten staan). Uitsluitend de aanschafkosten van een vegetatiepakket voor een groen dak komen voor subsidie in aanmerking. U ont-vangt subsidie bij maximaal €20,- per m2 vegetatiepakket, met een maximum van €600,-. Na aanvraag bent u verplicht het groendak binnen 5 maanden na vaststelling van de subsidie uit te voeren, en de administratie van de aan de activiteit verbonden uitgaven te voeren en gedurende 12 maanden te bewaren.

Voor meer informatie en de voorwaarden neem een kijkje op de website van de gemeente Amersfoort. 

Amsterdam

De subsidie voor groene daken is momenteel vergeven. Begin 2023 verwachten we dat er nieuw budget wordt vrijgegeven. Het op groene daken gerichte deel van de subsidie richt zich op oppervlakten vanaf minimaal 30 vierkante meter. Er is een maximaal bedrag per subsidieaanvraag en per dak of gevel, van € 50.000,- voor daken. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 30,- tot € 60,- per vierkante meter groen dak afhankelijk van de wateropslagcapaciteit en de diversiteit van de beplanting. het groene moet minimaal 5 jaar in stand blijven.

Voor meer informatie zie https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR646444/1

Amstelveen

Voor de aanleg van een groendak kunt u subsidie aanvragen. Bij de gemeente Amstelveen wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen, het basis groen dak (waterberging van minimaal 20L) waarbij u een vergoeding ontvangt van € 50,- p/m². Een groen dak plus (waterberging van minimaal 40L) met een vergoeding van € 60,- p/m². De gemeente vergoedt maximaal 50% van de gemaakte kosten tot een maximum van € 25.000,-. De minimale oppervlakte van het vergroenen van het dak is 15 m². U kunt de subsidie ook samen met uw buren aanvragen. U kunt meerdere daken in één aanvraag samenvoegen, zodat de oppervlakte boven de vijftien vierkante meter uitkomt. De daken hoeven niet per se aan elkaar vast te zitten.

Voor meer informatie zie website gemeente Amstelveen

Apeldoorn

De subsidie bedraagt € 30 per m² met een maximum per aanvraag van € 2.500 voor particulieren en € 25.000 voor sociale verhuurders en bedrijven. De maximale subsidietoekenning bedraagt 50% van de totale kosten. Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat de subsidieregeling alleen geldt voor panden die zijn aangesloten op de gemengde riolering. In de praktijk betekent dit dat alleen het bestaand stedelijk gebied in aanmerking komt.

Voor meer informatie en de voorwaarden klik hier. 

Assen

Als inwoner, bedrijf of instelling, wonend of gevestigd in gemeente Assen kunt u subsidie aanvragen. De subsidie van de gemeente Assen bedraagt € 20 per vierkante meter aangebracht Groendak inclusief BTW. Als u in het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa’s woont dan kunt u per M² € 5,- extra krijgen op de aanleg van een groendak. Via het aanvraagformulier kunt u subsidie aanvragen.

Voor meer informatie en de voorwaarde kunt u een kijkje nemen op de website van gemeente Assen.

Asten

De gemeente Asten wil de gemeente klimaatbestendig maken. Om de mogelijkheid tot de subsidie te hebben moet uw dakoppervlak binnen de gemeente Asten liggen. Er wordt minstens 15 M² aaneengesloten dakoppervlak afgekoppeld van de openbare riolering. De waterberging kan tenminste 25L hemelwater per M² vasthouden.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht op de website van de gemeente Asten.

Baarn

De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken met een subsidieregeling. We vergoeden 1/3 (één-derde) van de kosten van aanleg van het groene dak, met een maximum van €30,- per vierkante meter. De maximum bijdrage per perceel is €10.000,-. De kosten voor een constructieberekening (een controle van de draagkracht van het dak en de onderliggende constructie) door een gecertificeerd bureau vergoeden wij volledig, tot een maximum van €200,-. Een constructieberekening is niet verplicht, maar wel zeer aan te raden. Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet het aan te leggen groene dak minimaal 6 m2 groot zijn.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht op de website van de gemeente Baarn.

Barneveld

De gemeente Barneveld stimuleert bewoners die iets doen op hen perceel, of aan de woning waardoor klimaatverandering minder problemen geeft in uw woonomgeving. Het aanleggen van een groendak valt hieronder. De hoogte van de subsidie hangt af van de oppervlakte (dak of grond) waarvan het regenwater niet meer naar het riool gaat. Hoe groter dak- en/of grondoppervlakte is, hoe hoger de subsidie is die u kunt krijgen. Dus hoe meer oppervlakte u afkoppelt en grond die u vergroent of onthardt, hoe meer subsidie u krijgt. Voor het aanleggen van een groendak krijgt u subsidie van €25 per m² met een maximum van €2.500,-. Voor bedrijven e.d. geldt een maximum van €15.000,-.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u verder lezen op:
https://www.barneveld.nl/aanvragen-en-regelen/subsidie-klimaatmaatregelen

Bernheze

Dit jaar wordt de aanleg van een groen dak en/ of het afkoppelen van hemelwater nóg aantrekkelijker met een speciale bijdrage van het Waterschap Aa en Maas. De tijd is nu, want deze gemeenten verdubbelen het subsidiebedrag van waterschap Aa en Maas. U kunt een subsidie aanvragen voor uw woning, voor het pand van uw bedrijf of vereniging. Woningcorporaties kunnen ook een subsidieaanvraag indienen. Vergoeding per m2 aangelegd groen dak bedraagt €45 tot een maximaal bedrag van €5000,-.

Voor meer informatie en alle voorwaarden kunt u terecht op de website van de gemeente.

Bodegraven-reeuwijk

Zowel particuliere woningeigenaren, eigenaren van bedrijfspanden, huurders en verenigingen van eigenaren kunnen deze subsidie aanvragen. Als u huurder bent, is wel toestemming nodig van de eigenaar. Bij een VvE is een besluit van het bestuur van de vereniging van eigenaren nodig voor toekenning van de subsidie. Voor de aanleg van een groendak kunt €20,- per m² ontvangen. Daarvoor moet uw groen dak een minimale oppervlakte hebben van 5 m² en een maximale van 20 m². De wateropslagcapaciteit is 25L per m².

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht op de website van gemeente Bodegraven-reeuwijk.

Breda

Voor de aanleg van een groen dak kunt u subsidie krijgen. Groene daken gaan lang mee, ze zijn goed voor comfort in huis, de biodiversiteit en voor de afvoer van regenwater. Het aanvragen van subsidie is mogelijk voor zowel eigenaren als huurders van een woning. U kunt tot 31 december 2022 subsidie aanvragen. Als het subsidiebedrag op is sluit de regeling. De vergoeding is maximaal € 20 per m2. Particulieren kunnen maximaal € 3000 aanvragen. Stichtingen, verenigingen van eigenaren of bedrijven kunnen maximaal € 10.000 aanvragen.
U kunt ook subsidie krijgen voor constructief advies van uw dak. Deze kosten worden alleen vergoed als het groen dak wordt aangelegd. Dit is maximaal € 250 bij een groen oppervlak tot 100 m2 en maximaal € 350 bij een groen oppervlak groter dan 100 m2. Het dak moet minimaal 25 liter per m2 op kunnen slaan, het dak bevat minimaal 8 soorten planten en de substraat laag is minimaal 40 mm.
Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht op de website van de gemeente Breda.

Zie website gemeente breda

Brunssum

Groene daken en gevels passen in het beleid van de gemeente om gebouwen, de openbare en de private omgeving klimaatbestendig te maken. Zowel eigenaren als huurders van woningen en bijvoorbeeld kantoorpanden in Brunssum, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. De oppervlakte van een groen dak bedraagt minimaal 10 m2 voor een woning en minimaal 50m2 voor een pand. De oppervlakte van een groene gevel of verticale tuin bedraagt minimaal 5 m2 voor een woning en minimaal 10m2 voor een pand. Hoeveel subsidie u ontvangt per m² kunt u bekijken op de website van de gemeente Brunssum.

Meer informatie en de voorwaarden kunt u lezen op https://www.brunssum.nl/inwoner/Duurzaam_wonen/Groene_daken_en_gevels

Bodegraven-reeuwijk

Zowel particuliere woningeigenaren, eigenaren van bedrijfspanden, huurders en verenigingen van eigenaren kunnen deze subsidie aanvragen. Als u huurder bent, is wel toestemming nodig van de eigenaar. Bij een VvE is een besluit van het bestuur van de vereniging van eigenaren nodig voor toekenning van de subsidie. Voor de aanleg van een groendak kunt €20,- per m² ontvangen. Daarvoor moet uw groen dak een minimale oppervlakte hebben van 5 m² en een maximale van 20 m². De wateropslagcapaciteit is 25L per m².

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht op de website van gemeente Bodegraven-reeuwijk.

Capelle aan den IJssel

In 2022 is er €50.000 beschikbaar gesteld voor groene daken. De hoogte van de subsidie bedraagt € 25,- per m² (met een maximum van 50% van de totale kosten). Bij zelf aanleggen is dit meestal voldoende om circa een derde tot de helft van de kosten te kunnen dekken. Het max. subsidiebedrag inclusief kosten voor een bouwkundig onderzoek bedraagt voor een particulier: geen maximum. Voor een organisatie geldt max. €10.000,- per aangevraagd object (zie website voor uitzonderingen).

Voor meer informatie zie website Gemeente Capelle aan den Ijssel.  

Delfland (Hoogheemraadschap)

Met onze (financiële) bijdragen wil Delfland stimuleren dat er meer regenwater wordt vastgehouden. Het opvangen, (tijdelijk) bergen en mogelijk hergebruiken van regenwater heeft veel positieve effecten. Wil jij met een grootschalig initiatief bijdragen aan het opvangen van regenwater? Deze regeling is bedoeld voor grootschalige maatregelen die daadwerkelijk bijdragen aan het opvangen en vasthouden van regenwater. Denk aan een groot groendak (van bijvoorbeeld 70 m2 die 30 liter/m2 bergt), een wadi of een ondergrondse waterberging. Mogelijk ontvang je voor je initiatief een tegemoetkoming in de kosten. Delfland draagt tot maximaal 30% bij aan de kosten en niet meer dan € 500 per m3 waterberging. Hieronder vallen gemeente als: Hoek van Holland, ’s-Gravenzande, Monster, Wateringen, De lier, Den haag, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Leidschenveen, Ypenburg, Nootdorp, Delft, Zoetermeer, Pijnacker, Berkel en Ro-denrijs, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Schipluiden.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht op de website van Hoogheemraadschap van Delfland.

Den Bosch

De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken met subsidie. Burgers en verenigingen van eigenaars kunnen deze subsidie aanvragen voor een bestaand dak (bouwjaar vóór 2014) op een gebouw, huis, appartement, garage, overkapping, carport of schuur. Particulieren ontvangen maximaal € 3.000 subsidie. Verenigingen van eigenaars ontvangen maximaal €15.000. De vergoeding in 2022 bedraagt € 15,00 per m2, met een maximum van € 3.000 (particulieren) of € 15.000 (VvE).

Voor meer informatie en de voorwaarden zie website gemeente Den Bosch.

Den Haag 

Voor de aanleg van een groen dak krijgt u € 25 per vierkante meter groen dak tot een maximum van 50% van de aanlegkosten. U krijgt in totaal niet meer dan € 20.000 per aanvraag. Uw dakoppervlak is minimaal 6 m². Subsidie wordt verstrekt voor de aanleg van een groen dak in Den Haag waarvoor geldt dat: het te beplanten dakoppervlak minimaal 20 m² is; het groene dak een waterbergende capaciteit heeft van minimaal 18 liter per m² groen dak; het groene dak een wortelwerende laag heeft; de helling van het dak niet meer dan 35° is.

Zie website gemeente Den Haag

Den Helder 

Voor de aanleg van een groendak kunt u korting aanvragen. Deze aanleg moet te maken hebben met de duurzaamheidsmaatregel(en). De gemeente bekijkt of u voor korting in aanmerking komt. Deze korting wordt dan direct met de kosten van de vergunning verrekend. Om te kijken of u in aanmerking komt voor de regeling kunt u het aanvraagformulier invullen.

Voor meer informatie neem een kijkje op de website van de gemeente Den Helder.

Deurne

Ons klimaat verandert. Periodes met hoge temperaturen en langdurige droogte worden afgewisseld met extreme buien die overlast en schade veroorzaken. Om dit te stimuleren kunt u gebruik maken van een subsidie voor de aanleg van groene daken. De toe te kennen subsidie voor de aanleg van een groen dak bedraagt € 25 per m2 dak met een maximum van € 3.500 per aanvraag. Deze subsidie kunt u aanvullen met een bijdrage van het waterschap. Het waterschap vergoedt een deel van de kosten tot een maximum van € 5.000. Om in aanmerking te komen moet uw woning of pand vóór 1 juni 2015 zijn gebouwd. Verder dient de oppervlakte van het groen dak tenminste 15 m² te zijn met een minimale waterberging van 25L per m².

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht op de website van de gemeente Deurne.

Elburg

Een sedumdak dat 30 m2 beslaat, kost ongeveer € 2.000,- (inclusief aanleg). Na de aanleg hoef je niets meer te doen. Een kant-en-klaar-pakket voor het aanleggen van een groendak kost ongeveer € 30,- per vierkante meter. Heb je groene vingers? Dan is het een stuk voordeliger om er zelf een aan te leggen. Geldt voor panden van voor 2015 binnen de bebouwde kom.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht op de website van de gemeente Elburg.

Eindhoven 

De gemeente Eindhoven heeft subsidie beschikbaar gesteld voor het aanleggen van groene daken. Voor het aanleggen van een duurzaam groen dak kunt u €25,- per m2 ontvangen, met een maximum van € 25.000,- per subsidieaanvraag. Een voorwaarde is dat het dak minimaal 10m2 is. Voldoet het dak niet aan de aantal m2 van de vereisten? Vraag eens rond bij uw buren of u samen een aanvraag kunt doen.

Voor meer informatie en de voorwaarden zie website gemeente Eindhoven.

Enschede

Een groen dak, ook wel een sedum dak genoemd, is heel geschikt om regenwater op te vangen. De gemeente Enschede geeft hiervoor subsidie. De subsidie voor het groen dak is: €20 per m². Zodra het groene dak voor de helft bestaat uit inheemse grassen, kruiden en struiken €30 m².  Zodra het dak minstens 40L water per vierkante meter kan opvangen ontvangt u €30 m².  U kunt echter maximaal 50 procent van de totale kosten vergoed krijgen. Sloop-, onderhouds- en advieskosten mag u niet meetellen bij de totale kosten. In totaal kunt u voor deze aanpassing maximaal € 3000 subsidie krijgen per aanvraag.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u een bezoekje nemen aan de website van de gemeente Enschede.

Ermelo

De gemeente Ermelo verleent subsidie voor het afkoppelen van de regenpijp van het riool, het plaatsen van bomen, onttegelen van de tuin, groene daken. Minimaal 20m2 verhard oppervlakte wordt afgesloten. Minimaal 20mm berging van water op eigen terrein. Alleen toepasbaar als het geen overlast veroorzaakt, de bodem geschikt is of wanneer het al gerealiseerd is. €20 per m2 en maximaal €2500. Minimaal 20 m2 aaneengesloten dakoppervlakte moet groen zijn.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u de website van de gemeente Ermelo bezoeken.

Geertruidenberg

Groene daken dragen bij aan een leefbare en duurzame omgeving waarin u woont, leeft en werkt. Daarom geeft de gemeente een subsidie voor de aanleg van een groen dak. Het dak dient een minimale opopervlak te hebben van 4 m² en moet minstens 5 jaar in goede staat blijven. U krijgt maximaal de helft van de kosten met een maximum van € 25,- voor iedere vierkante meter. Vraagt u de subsidie voor uw eigen woning aan? Dan krijgt u maximaal € 2.500,-. Voor verenigingen van eigenaren, instellingen, bedrijven, ondernemers en woningcorporaties geldt een maximum € 5.000,-.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u de website van de gemeente Geertruidenberg bezoeken.

Geldrop-Mierlo

In de gemeente Geldrop-Mierlo kun je subsidie aanvragen voor aanleggen van een groen dak. Voor het aanleggen van een groen dak ontvang je €20,- per m² groen dak met een maximum van €5.000,-. In 2022 bestaat de subsidiepot uit € 50.000. Het groene dak heeft een waterbergend vermogen van minimaal 15L/m2.

Lees de voorwaarden en meer informatie op de website van de gemeente Geldrop-mierlo.

Gilze en Rijen

We zetten als gemeente Gilze en Rijen stappen naar een klimaat adaptieve leefomgeving. Om je een handje te helpen, bieden we de subsidie ‘Klimaatbestendig Gilze en Rijen’ aan. Als particulier kunt u subsidie aanvragen voor een oppervlakte van minimaal 7 m². De vergoeding per m² bedraagt €20 per m², daarnaast moet heeft het groen dak een minimum waterberging van 25 liter per m². U ontvangt een maximum bedrag van €1.500,-. Voor bedrijven (VVeE) geldt een vergoeding van €20 per m² en een maximum van €3.000,-.

Voor meer informatie en de voorwaarde kunt u terecht op de website van de gemeente Gilze en Rijen.

Goirle

Als inwoner of organisatie in de gemeente Goirle kunt u subsidie aanvragen voor een duurzaam initiatief. De Subsidieregeling duurzame initiatieven is bedoeld voor duurzame initiatieven waar een grotere groep inwoners in de gemeente Goirle profijt van heeft. Deze regeling is dus niet voor duurzame maatregelen die alleen in de eigen woning genomen worden. Verder is het voor woningbezitters mogelijk om een duurzaamheidslening af te sluiten.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u hier terecht voor de subsidie regels van de gemeente.

Gouda

Er is in Gouda subsidie beschikbaar voor bewoners, bedrijven en instellingen die op hun gebouw een groen dak willen maken. Groene daken helpen de negatieve gevolgen van klimaatverandering kleiner te maken. Het groen dak heeft een minimale oppervlakte van 10m² en de gebouwen moeten minimaal 2 jaar oud zijn. Als uw dak kleiner is dan 10m² kunt u alsnog een aanvraag doen samen met uw buren of andere buurtbewoners. Hoe meer water u op uw dak kwijt kunt, hoe meer subsidie u krijgt. Voor extensieve groene daken ontvangt u maximaal € 20,- m² met een maximum €5.000,-. Voor intensieve groene daken € 25,- per m² met een maximum van €7.500,-.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht op de website van de gemeente Gouda.

Gorinchem

De gemeente Gorinchem stimuleert de aanleg van groene daken. Tot en met 1 januari 2023 kunt u een beroep doen op de subsidieregeling Groene Daken. U kunt subsidie krijgen voor maximaal € 25 per M² groen dak. Met een maximumbedrag per woning of bedrijfsruimte is € 15.000. Groene dak heeft een minimale oppervlakte nodig van 10 M², ook moet u groene dak 5 jaar in goede staat blijven. Voor dat u de subsidie Groene daken aanvraagt moet u checken of omgevingsvergunning nodig heeft.

https://www.gorinchem.nl/nl/subsidies/subsidie-groene-daken

Groningen

Gemeente Groningen heeft maar een beperkt subsidiebudget per jaar en dus geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Voor 2022 is het budget vergeven maar begin 2023 komt er mogelijk nieuw budget vrij. Hoeveel subsidie je kunt krijgen hangt af van de grootte van je dak: De subsidie bedraagt € 30 per m² voor oppervlakken van 6-100 m². De subsidie bedraagt € 20 per m² voor oppervlakken van 100-250 m². De subsidie bedraagt € 10 per m² voor oppervlakken van 250-1000 m².

Zie website gemeente Groningen.

Haarlem

In Haarlem kunt u subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak van minimaal 20 m². Dit kan als particuliere huiseigenaar, maar ook als collectief van particulieren, als stichting, ondernemer en vereniging. De hoogte van de subsidie is standaard € 25 per m2 met een maximum van € 1.000 per adres. Als collectief, onderneming, stichting of vereniging kunt u in totaal € 5.000 per aanvraag krijgen. De subsidie is maximaal 50 % van de totale kosten van het groene dak. Bij gebruik van 50% sedum, zonnepanelen en een waterberging van 50 liter per m², kunt u een subsidie ontvangen van €35,- per m².

Voor verdere informatie en de voorwaarden kunt u terecht: https://haarlem.nl/subsidie-groene-daken

Halderberge

De gemeente Halderberge haar inwoners helpen om tuinen in te richten op het veranderend klimaat. Hiervoor is een subsidie beschikbaar gesteld. Voor het aanleggen van een groendak kunt u subsidie ontvangen voor 25% van de aanlegkosten, met een maximaal bedrag van €1500. Bij minimaal 8 inheemse planten 35% van de kosten, met een maximaal bedrag van €2500. De oppervlakte van uw groendak dient minstens 8m² te zijn en een waterberging van 25L per m².

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht op https://www.halderberge.nl/groene-daken

Harlingen

Inwoners en bedrijven in de gemeente Harlingen kunnen in 2022 subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak. Huiseigenaren, bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen hier de subsidie voor gebruiken. Voor de aanleg van een groen dak kunt u een subsidie ontvangen van €25 per m² groen dak met een maximum van €500,-. Via de website van de gemeente kunt u een aanvraag indienen.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u een bezoekje nemen aan de website.

Heerlen

U kunt als huurder of eigenaar van een woning of bedrijfspand subsidie krijgen voor groene daken en groene gevels. Hiermee maken we onze stad groener en beter bestand tegen hevige buien, hete en droge zomers. Deze regeling geldt alleen voor woningen en panden binnen de gemeente Heerlen. Het minimaal dak oppervlak bedraagt 10 m2 voor een woning en 50 m2 voor een bedrijfspand. Het minimaal oppervlak voor groene gevels bedraagt 5 m2 voor een woning en 10 m2 voor een bedrijfspand. De opbouw van het groene dak moet voldoen aan de minimale wateropslag van 25 l/m2 bij een extensief groendak en 50 l/m2 bij een intensief groendak.

Voor meer informatie en de voorwaarden neem een bezoekje aan https://www.heerlen.nl/groendak.html

Hellendoorn

In de gemeente Hellendoorn kun je subsidie aanvragen voor het aanleggen voor een groen dak. Uw kunt een subsidie ontvangen voor het aanleggen van minimaal 10 m2 groen dak met een minimum wateropname capaciteit van 20 liter/m2. Subsidiebedrag: €20,00 per m2 met een maximum van € 2500,00.

Lees de voorwaarden via de gemeente Hellendoorn of neem een bezoek aan de website.

Helmond

De gemeente Helmond geeft subsidie voor de aanleg van groene daken. De oppervlakte van het groene dak dient minimaal 10 M² groot te zijn. Subsidie is mogelijk tot een bedrag van € 2.750,- . Dit betreft dan een dak tot 100m2. In uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken. Neem voor vragen hierover contact met ons op. De gemeente Helmond vergoedt 50% van de aanlegkosten, tot een maximum van € 25 per vierkante meter groen dak. Een eventuele bouwkundige inspectie wordt vergoed tot € 250.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht op https://www.helmond.nl/1/producten/groene-daken-subsidie

Hengelo

Zowel eigenaren van particuliere woningen, huurders (met toestemming eigenaar) als verenigingen van eigenaren kunnen een subsidie aanvraag indienen. De subsidiepot voor 2022 is inmiddels leeg maar vanaf 1 januari 2023 kunt u weer een aanvraag doen. De subsidie is alleen voor materiaalkosten en bedraagt € 20 per m² met een maximum van €2.000 per adres, op=op. Het dak moet groter zijn dan 6 m². De bergingscapaciteit van het groene dak moet minimaal 15 liter per m² zijn.

Voor meer informatie en de voorwaarden zie website gemeente Hengelo.

Houten

U kunt subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak dat is bedekt met vetplanten zoals Sedum. De subsidie is alleen beschikbaar voor bestaande panden (en eventuele bijgebouwen) die zijn gelegen in de kernen Houten, Schalkwijk, Tull en ’t Waal en ’t Goy. De oppervlakte van het groene dak is minimaal 6 m². Daarnaast heeft het dak een waterbergende inhoud van minimaal 15 liter per m².  Per vierkante meter groendak ontvangt u € 25,- subsidie, het maximale subsidiebedrag per aanvraag is € 750,- .

Voor meer informatie en de voorwaarden neem een kijkje op de website.

https://www.houten.nl/subsidies/subsidie-voor-aanleg-van-een-groen-dak.

Haarlemmermeer

Wilt u bijdragen aan een gezond, groen en droog Haarlemmermeer? En wilt u op hetzelfde moment energie besparen? Een groen dak (een dak bedekt met planten) is dan een goede optie. Op de website van energieloket Haarlemmermeer. Op de website van energieloket Haarlemmermeer kunt u meer informatie vinden over het aanvragen van een subsidie.

Hoorn

Als u uw woning wilt verduurzamen, kunt u daarvoor subsidie van de gemeente krijgen. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen of groene daken. De hoogte van het subsidiebedrag is 10% van de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum bedrag van € 500 per huishouden. Huiseigenaren die twee maatregelen tegelijk nemen, ontvangen 15% met een maximum van € 750. Helaas is het niet mogelijk om een energiesubsidie aan te vragen voor 2022. Verwacht word dat er per 2023 nieuw budget beschikbaar wordt gesteld.

Voor meer informatie zie website gemeente Hoorn.

Katwijk

De subsidie van de gemeente Katwijk bedraagt € 25,- per vierkante meter. met een maximum van  € 500,00 per groen dak. Met een minimum aanleg van 5 M². het groene dak moet in overeenstemming zijn met de bouwregelgeving. Ook moet het dak minstens vijf jaar in goede staat blijven om in aanmerking te komen met een subsidie. Voor meer informatie klik op de onderstaande link.

https://extra.katwijk.nl/wonen-verkeer-en-leefomgeving/duurzaamheid/groene-daken.

Leeuwarden 

Bij De gemeente Leeuwarden kunt u subsidie aanvragen voor de aanleg van een groendak. De oppervlak van het dak is minimaal 6 m² Verstrekt bij een waterbergend vermogen van 25 tot 50 liter een subsidie van € 30,- per m² bij een oppervlak van 6 tot 100 m² groendak. De maximale subsidie bedraagt € 10.000 per perceel. Mocht u niet aan de vereiste oppervlakte komen, vraag dan eens rond in de buurt. Collectief aanvragen is mogelijk.

Voor meer informatie en de voorwaarden zie website gemeente Leeuwarden.

Leiden

De gemeente Leiden stelt subsidie vrij voor eigenaren, huurders, erfpachters, verenigingen van eigenaren en woningcorporaties. De energiesubsidie is ook voor de aanleg van een groen dak op een bestaande particuliere woning of schuur.. Het oppervlak van het groende dak is minimaal 15 m² en het dak moet minstens 5 jaar in goede staat blijven. De subsidie bedraagt € 20 per m² bij een dakoppervlak van minder dan 20 m². Bij een dakoppervlak van 20 tot 50 m² bedraagt dit € 15 per m² en bij groter dan 50 m² € 12 per m². Het maximum bedrag per zelfstandige woonruimte is € 10.000. Daarnaast kunt u aanspraak maken op een duurzaamheidslening. Wegens grote enthousiasme is de beschikbare subsidiepot van 2022 op.

Zodra er nieuw budget beschikbaar is kunt u dit vinden op de website van Gemeente Leiden.

Leidschendam-Voorburg

De gemeente maakt is een bedrag van € 350.000 beschikbaar voor de aanleg van groene daken. Voor het aanvragen van een subsidie bent u eigenaar van de woning, particuliere verhuurder of een vereniging van eigenaar (VvE). Dit bedrag bedraagt maximaal € 5.000 per woning of € 25.000 per Vereniging van Eigenaren. U krijgt subsidie voor maximaal 25% van de kosten. Het groene dak is minimaal 5 m². Daarnaast moet u rekening houden dat de helling van het dak niet meer dan 45 graden is.

Voor meer informatie en de voorwaarden https://www.lv.nl/gemeentelijke-subsidie-groen-dak-en-isolatie.

Nijkerk 

Met een offerte van een groendakspecialist als Groendak kunt u subsidie vragen voor groene daken van groter dan 5 m². Stuur het aanvraagformulier  met de offerte, een schets en foto op naar de gemeente. Het groendak moet minimaal 30 liter water per m² opnemen bij hevige regen. In 2022 ruim 2700 m2 aan groene daken gelegd in Nijkerk! De gemeente overweegt om in 2023 opnieuw subsidie te geven voor groene daken. De subsidiepot van 2022 is op. Houdt vanaf het nieuwe jaar de website in de gaten. OP=OP.

https://www.nijkerk.eu/subsidie-voor-groene-daken-in-nijkerk.

Nijmegen 

Er is subsidie mogelijk voor het aanleggen van groene daken op een bestaand dak of op nieuwbouw. De oppervlakte van uw dak is minimaal 10 m² voor een woning en 50 m² voor een gebouw. Ga je voor een groen dak, dan hangt de hoogte van de subsidie af van het type groen dak: voor € 30 per m² moet het dak 25 liter water kunnen opslaan; voor € 50 per m² moet het dak 50 liter water kunnen opslaan.

Voor meer informatie en de voorwaarden kijk op de website van de gemeente Nijmegen.

Nieuwegein 

Wilt u een groendak aanleggen, dan kunt u mogelijk subsidie krijgen. Vraag voor de werkzaamheden de subsidie aan. U kunt tot maximaal 50% procent van de kosten van uw groendak vergoed krijgen, tot een maximum van €1.500 per aanvraag. Het groendak heeft een minimale oppervlakte van 6 m² en de waterberging is minimaal 25L per m². Wegens enthousiasme is het budget voor 2022 op. Op 1 januari 2023 zit er opnieuw € 40.000 in de subsidiepot.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u kijken op de website van de gemeente Nieuwegein.

Putten

Putten heeft de ambitie om in 2050 een klimaat neutrale gemeente te zijn. Niet alleen binnen haar eigen organisatie, maar ook bewoners en bedrijven willen meewerken naar een meer duurzame gemeente. En dat is mooi, want alleen samen komen we verder. De subsidie van de gemeente putten bedraagt € 20,- per vierkante meter met een maximum van € 2.500.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht op de website van de gemeente Putten. 

Provincie Zeeland

De subsidie is bedoeld voor particulieren die eigenaar zijn van een woning of bedrijfspand in de bebouwde kom in de provincie Zeeland. De subsidie is ook van toepassing op garages die op hetzelfde perceel staan van een bedrijfspand/woning van eenzelfde eigenaar. Voor de aanleg van een groen dak op overkappingen, veranda’s en schuurtjes kunt u geen subsidie ontvangen. Het groene dak heeft een minimale oppervlakte van 10 M² en een waterbergingscapaciteit van minimaal 20L per M². De hellingshoek van het groene dak is tot maximaal 35 graden. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanlegkosten van een groen dak, met een maximum van 25 euro per vierkante meter. Tevens geldt er een maximum per aanvraag van 5.000 euro.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht op de website van provincie Zeeland.

https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidie-voor-aanleg-groene-daken

Rotterdam

Rotterdammers kunnen sinds 1 januari 2020 een subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen en het opvangen van regenwater. Rotterdamse huiseigenaren, bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen hier de subsidie voor gebruiken. Het subsidiebedrag die u kunt ontvangen is als volgt. € 500 per toegevoegde kubieke meter waterberging. € 5 per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld oppervlak. € 10 per toegevoegde vierkante meter groenoppervlak. Een combinatie is mogelijk, maximaal € 50.000 per aanvraag. Hoogheemraadschap van Delfland geeft nu ook subsidie (25% tot max. 10.000).

Zie website gemeente Rotterdam

Smallingerland

De gemeente geeft bewoners, organisaties en bedrijven subsidie op de aanleg van groene daken. De subsidie hoogte van de subsidie hangt af van de grootte van uw dak: € 30 per m² voor oppervlakten tot 75 m²; €20 per m² voor oppervlakten van 75 tot 200 m²; € 10 per m² voor oppervlakten van 200 tot 1.000 m². Het maximumbedrag voor bewoners per aanvraag is € 3.000 en voor bedrijven/organisaties € 12.000 Het dak is minimaal 10 m² voor bewoners en 75 m² voor bedrijven/organisaties.

Meer informatie en de voorwaarden vind u op de website van Smallingerland.

Soest

Vanwege de positieve effecten op het milieu stimuleren wij de aanleg van groene daken met een subsidie. Het is mogelijk voor particuliere eigenaren, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties en bedrijven om subsidie aanvragen voor gebouwen in Soest. De subsidieregeling vergoedt 33% van de aanlegkosten en er kan een maximale subsidie verleend worden van € 30 per m². Het dakoppervlak dat u beplant, is minimaal 6 m². De subsidie die uitgekeerd kan worden is maximaal € 20.000 per gebouw.

https://www.smallingerland.nl/Onderwerpen/Subsidies/Subsidie_groene_daken

Tilburg

Tilburgers die een groen dak willen aanleggen kunnen subsidie krijgen. De maximale subsidie per m² is afhankelijk van de waterbergende capaciteit van het dak en bedraagt €25 of €40. In totaal kun je maximaal € 2.500 krijgen. Voor verenigingen van eigenaren, instellingen, bedrijven en woningcorporaties geldt een maximum van € 25.000 per kadastraal perceel.

Zie website gemeente Tilburg

Utrecht

Wilt u een groen dak aan (laten) leggen op een gebouw dat in de provincie Utrecht staat? Dan kunt u subsidie aanvragen als het groene dak groter is dan 10 m2. U mag ook samen met anderen een aanvraag doen. De subsidie is voor het aanleggen van een groen dak op bestaande gebouwen, woningen, woonboten en bijgebouwen. U kunt voor 1 gebouw of voor meerdere gebouwen in de gemeente Utrecht samen een aanvraag doen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type dak. Per aanvraag verleent de gemeente maximaal €20.000 subsidie. U kunt de subsidie aanvragen tot 31 december 2022. Op=op.

Lees alle eisen en voorwaarden op de website van de gemeente Utrecht.

Waterschap Hollandse Delta

Je kunt subsidie krijgen voor maatregelen vanaf 250 euro. Je krijgt 20% van de gemaakte kosten terug. Daarvoor geldt een maximum van € 5000 voor particulieren en € 10.000 voor rechtspersonen, zoals scholen en verenigingen. Je kunt je aanvraag indienen tot 1 november 2022. De maatregelen die je neemt moeten dit jaar afgerond worden. De maatregel vindt plaats in het gebied van waterschap Hollandse Delta hieronder vallen o.a.: Voorne, Rozenburg, Putten, IJsselmonde, Eiland van Dordrecht, Hoekse waard, Overflakkee en Goeree. Benieuwd of uw gemeente ook recht heeft op de subsidie, neem een bezoekje aan de website van uw gemeente.

Voor meer informatie kijk op: https://www.wshd.nl/subsidieregeling-waterinitiatieven

Zoeterwoude

Elk jaar stelt de gemeente Zoeterwoude een bedrag beschikbaar om inwoners te stimuleren duurzame maatregelen te nemen aan hun bestaande woning. Ook voor 2022 was voor deze subsidie een bedrag van € 115.000,- beschikbaar. Het subsidieplafond is inmiddels bereikt. Begin 2023 word er naar verwachting nieuw budget vrijgesteld. Houdt de onderstaande website daarvoor in de gaten.

Voor meer informatie en de voorwaarden kunt u terecht op de website van duurzaam bouwloket.

Zwijndrecht 

Jammer voor Nederlanders maar dit is Zwijndrecht in België! Daar bedraagt de premie (zo noemt men ‘subsidie’ op zijn Vlaams) € 31 per m² gerealiseerde groenoppervlakte, met een maximum van € 1240. Voor meer informatie over premies in België kijk op of vraag het bij: Groendak België

zie website gemeente Zwijndrecht

)* Bovenstaande opsomming is vrijblijvend en naar eer en geweten opgesteld door Groendak.