Algemene voorwaarden

In ons Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen; dit vindt u op: Privacy statement Groendak bv.

Onze ‘algemene voorwaarden’ kunnen wij u op verzoek toesturen. U kunt ons daarvoor bellen op 033.277.3404 of mailen naar info@groendak.nl

 

Onderstaand de ‘Algemene voorwaarden’ van Groendak bv (Kamer van Koophandel nr. 56245033) versie 2020                     

Industrielaan 15 E | 3925 BD Scherpenzeel | tel. 033.277.3404 | info@groendak.nl | www.groendak.nl

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze opdrachten, aanbiedingen, offertes en voorstellen daaronder begrepen, en overeenkomsten tot verkoop en/of het verrichten van diensten en/of uitvoeren van werkzaamheden.

1.2 Wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden gelden alleen indien deze door ons schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd en gelden slechts voor de opdrachten waarvoor zij zijn overeengekomen.

1.3 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van opdrachtgever naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de door opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en hebben deze dan ook nimmer geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.4 Onder schriftelijk wordt mede verstaan op digitale wijze (per email en/of website).

Artikel 2 – Aanbod en aanvaarding

2.1 Al onze aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend; zij zijn gebaseerd op en zonder nadere overeenkomst alleen geldig voor de opgegeven specificatie, dus voor ongedeelde opdracht.

2.2 Alle opgaven betreffende onze voorraad geschieden onder voorbehoud van de juistheid van onze administratieve gegevens.

2.3 Een overeenkomst komt pas tot stand, op het moment waarop wij de bestelling schriftelijk hebben aanvaard, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen.

2.4 Indien levering uit voorraad wordt aangeboden geldt het voorbehoud van tussentijdse verkoop. Telefonische of mondelinge aanvullingen, wijzigingen of bijkomende afspraken zijn niet geldig zonder onze schriftelijke bevestiging.

2.5 De maten, gewichten en afbeeldingen die door ons zijn opgegeven in onze websites, webshop of productbladen, respectievelijk door toeleveranciers, zijn naar beste kunnen opgesteld, doch kunnen niet worden gezien als enige garantie en wij kunnen ter zake niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 3 – Bestellingen & Leveranties

3.1 Voor de juiste opname van telefonische bestellingen kunnen wij niet instaan. Eventuele fouten en schade die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

3.2 Wij hebben het recht om schriftelijke opdrachtbevestigingen te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen.

3.3 Groendak staat in voor de echtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte en de overeenkomst. Groendak zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op de kwalitatief goede samenstelling van de te leveren materialen, dit alles met inachtneming van de wettelijke bepalingen die hieraan zijn gesteld en afgestemd op de voor de aannemer kenbare bestemming respectievelijk het gebruiksdoel. In geval de overeenkomst geheel of ten dele levering van materialen betreft geldt bij aflevering aan de opdrachtgever het volgende: Bij beschadiging van materialen dient de opdrachtgever deze op het ontvangstbewijs aan te tekenen en voorts binnen 24 uur na aflevering schriftelijk bij ons te reclameren, bij in gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de zaken als zodanig te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient de opdrachtgever dit ook op het ontvangstbewijs aan te tekenen.

3.4 Voor de hergroei van geleverde en door hem verwerkte levende materialen gedurende het eerstvolgende groeiseizoen, wordt door Groendak ingestaan, mits verzorging aan hem is opgedragen, tenzij sprake is van uitzonderlijke weers- en/of klimaatomstandigheden, dan wel (andere vormen van) overmacht. In die laatste gevallen zal de uitval tot maximaal 10% van de waarde van het betreffende goed door ons worden vergoed. De hoogte van het bedrag van het uitvalspercentage wordt bepaald door de hoogte van de totaalprijs van het/de in dit opzicht relevante geleverde product(en).

3.5 Indien naar ons oordeel de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weersomstandigheden niet (tijdig) kan geschieden, hebben wij het recht – zonder dat dit de opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade – de werkzaamheden op te schorten totdat de omstandigheden, zoals hiervoor bedoeld, zijn geëindigd. Wij hebben daarbij het recht de aanplant verder uit te stellen, indien dit naar ons oordeel in het kader van het aanslaan of hergroei van geleverd materiaal noodzakelijk is.

3.6 Wij zijn niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) door de opdrachtgever zelf geleverde of voorgeschreven materialen, dan wel een door opdrachtgever voorgeschreven werkwijze, indien die materialen of werkwijze onjuist blijken te zijn en wij dit niet wisten of konden weten, dan wel dat wij de opdrachtgever daarvoor hebben gewaarschuwd zonder dat dit tot een wijziging van de opdracht heeft geleid.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Onze prijzen zijn gebaseerd op de huidige kosten van materialen, lonen en lasten; vrachten, fabrieksprijzen en belastingen. Mochten een of meer van deze factoren een prijswijziging ondergaan dan behouden wij ons het recht voor de prijswijziging aan opdrachtgever door te berekenen.

4.2 Indien geen opdracht wordt verleend, zijn wij gerechtigd de met het tot stand brengen van de offerte gemoeide kosten aan de afnemer in rekening te brengen, indien en voor zover dit vooraf is vastgesteld.

Artikel 5 – Levertijd

5.1 Ter bepaling van de levertijd wordt voor de aflevering een bepaalde datum of periode en een bepaald tijdvak in de overeenkomst vermeld.

5.2 De in de overeenkomst opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als zogenaamde fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht ontvangst of betaling van de producten te weigeren. Evenmin zijn wij gehouden tot het betalen van schadevergoeding en/of boete wegens vertraagde levering.

5.4 Wij behouden ons het recht voor de producten in gedeelten te leveren.

5.5 Afzonderlijke afzending kan worden verlangd, in welk geval de foutvracht en andere extra kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

5.6 Onder levertijd en oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer wij schriftelijk aan de opdrachtgever hebben meegedeeld dat het werk is uitgevoerd. Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever het werk c.q. de werkzaamheden (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 6 – Transport, risico en crediteurverzuim

6.1 Bij levering gaat het risico voor de producten op opdrachtgever over op het moment dat de opdrachtgever de producten in ontvangst neemt.

6.2 Indien er geen sprake is van levering af-magazijn is de keuze van het vervoermiddel aan ons, ook indien levering niet franko geschiedt, tenzij anders is overeengekomen.

6.3 Indien is overeengekomen dat levering franko geschiedt betekent dit levering in of op aankomend vervoermiddel op plaats van bestemming, zover als dit redelijkerwijs en zonder extra kosten kan komen.  Levering geschiedt aan de verharde weg / op verhard draagkrachtig terrein). Tenzij anders overeengekomen reizen bij franko levering alle producten voor ons risico. Het risico gaat op de opdrachtgever over op het moment dat de opdrachtgever de producten in ontvangst neemt (op het vervoermiddel van transporteur) .

6.4 Het lossen geschiedt door en voor rekening en risico van opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen, die voor een snelle lossing noodzakelijk zijn. Voorts is alle verdere transport voor rekening en risico van opdrachtgever (zie 6.7).

6.5 Heeft de opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de producten dan behouden wij ons het recht voor, voor diens rekening en risico te lossen en/of op te slaan, waarmee wij aan onze plicht tot levering zullen hebben voldaan.

6.6 Bij leveranties met silo-wagens worden de voorwaarden vooraf bekend gemaakt door de leverancier.

6.7 Indien overeengekomen is dat wordt geleverd met een zelflosser door de opdrachtnemer dan kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor de ondergrond c.q. de terreinverharding; aangenomen wordt dat deze voldoende draagkracht heeft. Kosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 – Onderhoudsovereenkomsten

7.1 Voor onderhoudsovereenkomsten gaan we er vanuit dat deze periodiek c.q. jaarlijks worden gecontinueerd.

7.2 De in de overeenkomst opgegeven onderhoudsintervallen zijn niet te beschouwen als zogenaamde fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3 Overschrijding van de onderhoudstermijn geeft opdrachtgever geen recht ontvangst of betaling van de producten te weigeren. Evenmin zijn wij gehouden tot het betalen van schadevergoeding en/of boete wegens vertraagd onderhoud.

7.4 Wij behouden ons het recht voor het onderhoud uit te voeren in de bandbreedte van meerdere weken en op basis van collectief onderhoud (“gezamenlijk onderhoud met mogelijke buurtgenoten om voorrijkosten te besparen”).

7.5 Opzegging van een onderhoudsovereenkomst dient schriftelijk te geschieden; dit in een termijn van circa drie maanden voordat het geplande onderhoud zal kunnen plaatsvinden.

7.6 Groendak behoudt zich het recht voor om te weigeren onderhoudswerk uit te voeren (zonder vermelding van redenen).

Artikel 8 – Klachten en rechtsvorderingen

8.1 De opdrachtgever (bij leveringen) is verplicht om binnen 24 uur na aflevering aan Groendak bv mededeling te doen van die gebreken, die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van de in de vorige zin bedoelde verplichting gelden eveneens als het betreft gebreken die de afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.

8.2 De opdrachtgever (bij aangenomen werk)) is verplicht om binnen redelijke tijd na ontdekking aan Groendak bv mededeling te doen van die gebreken, die zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van de in de vorige zin bedoelde verplichting gelden eveneens als het betreft gebreken die de afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.

8.3 Klachten geven geen recht op inhouding van termijnen of factuurbedragen.

8.4 Rechtsvorderingen door opdrachtgever dienen te worden ingesteld binnen een jaar na de mededeling zoals genoemd in 8.1 / 8.2, bij gebreke waarvan opdrachtgever niet ontvankelijk is namens Groendak bv.

Artikel 9 – Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Groendak bv garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen. Mocht er sprake zijn van een onjuiste samenstelling, structuur of afmetingen en/of onvoldoende kwaliteit van het geleverde, dan beperkt de aansprakelijkheid van ons zich uitsluitend tot gratis herlevering of herstel van de hoeveelheid foutief geleverde goederen, zulks naar onze keuze. Deze termijn eindigt 6 maanden na levering van de goederen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn overeengekomen is.

9.2 De opdrachtgever moet klaarblijkelijke gebreken, beschadigingen door het transport, verkeerde hoeveelheden en verkeerde leveringen bewijzen. Doet hij dit niet, dan geldt dat de goederen overeenkomstig de bestelling zijn afgenomen. Afgekeurde goederen mogen niet verwerkt worden en opdrachtgever zorgt voor retourzending van deze materialen aan ons adres.

9.3 Na oplevering van de aangenomen werkzaamheden is Groendak bv ontslagen voor aansprakelijkheid met betrekking tot gebreken die opdrachtgever redelijkerwijs had moeten ontdekken.

9.4 Indien en voor zover er op Groendak bv enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt maximaal de hoogte van het opdrachtbedrag met betrekking tot de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit met een maximum van honderdduizend  euro.

9.5 De aansprakelijkheid is beperkt is tot directe schade. Tot directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet en/of winstderving, gevolgschade.

9.6 De aansprakelijkheid van Groendak bv in elk geval eindigt na ommekomst van vijf jaar na oplevering, aflevering.

Artikel 10 – Keuring voor ontvangst van goederen

10.1 De opdrachtgever heeft het recht te bedingen, dat de producten voor verzending, aan de fabriek of in magazijn door of namens hem gekeurd worden.

10.2 De plaats van keuring vooraf is te onzer keuze, terwijl de keuring op kosten van de opdrachtgever plaatsvindt.

10.3 Heeft opdrachtgever dit beding gemaakt, dan vervalt daarmee zijn recht tot klagen, voor zover het feiten betreft, die redelijkerwijs bij deze keuring vastgesteld hadden kunnen worden.

Artikel 11 – Milieuaspecten bij uitvoering van werkzaamheden

11.1 Wij zullen zorgen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van groenafval, afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van onze werkzaamheden vrijkomen.

11.2 Verder staan wij er voor in dat voldaan wordt aan relevante wet en regelgeving zoals de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen, het landelijk afvalbeheersplan (LAP 3) en de Wet Milieubeheer.

11.3 De kosten die hieruit voortvloeien, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11.4 Wij willen bijdragen aan een transitie naar een circulaire economie.

Artikel 12 – Betaling

12.1 Wij zijn te allen tijde gerechtigd als meerdere zekerheid voor de betaling door middel van vooruitbetaling van de prijs te vorderen, dan wel enige andere vorm van zekerheid van opdrachtgever te vorderen. Indien opdrachtgever aan onze vordering tot vooruitbetaling of het stellen van zekerheid niet voldoet, is het bepaalde in artikel 14 van deze overeenkomst van toepassing.

12.2 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen dient betaling, zonder korting te geschieden binnen één week na uitvoering. Bij leveranties dient betaling, zonder korting te geschieden vooraf of uiterlijk op dag van levering.

12.3 Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. De opdrachtgever zal derhalve van rechtswege in gebreke zijn indien een betalingstermijn zal zijn verstreken zonder dat een afzonderlijke ingebrekestelling is vereist.

12.4 Door dispositie onzerzijds, waarbij wij het recht hebben incassokosten in rekening te brengen, wordt geen verandering gebracht in de plaats van betaling.

12.5 Indien wij een of meer vorderingen op opdrachtgever bezitten die niet voortvloeien uit geleverde of nog te leveren zaken of ten behoeve van de door de opdrachtgever verrichte of nog te verrichten werkzaamheden alsmede ter zake van een vordering wegens tekortkoming van zodanige overeenkomsten zal de betaling die van opdrachtgever wordt ontvangen allereerst strekken tot betaling van die vorderingen.

12.6 De door opdrachtgever gedane betalingen strekken voorts ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12.7 Indien de opdrachtgever een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is opdrachtgever vanaf de vervaldatum aan ons rente verschuldigd over alle te late betalingen van 3,5% per maand of een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. De opdrachtgever is daarnaast aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke kosten, waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure alsmede gerechtelijke kosten. Tevens is opdrachtgever de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd van minimaal 20% van het bedrag van de achterstallige betaling.

Artikel 13 – Afspraken door personeel

13.1 Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van ons binden ons niet, tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

13.2 Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband in ieder geval te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben, zoals die onder meer blijkt uit het Handelsregister.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

14.1 De eigendom van alle door ons aan opdrachtgever verkochte producten blijft bij ons zolang opdrachtgever de vorderingen uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang opdrachtgever de vorderingen uit de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang opdrachtgever de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

14.2 Opdrachtgever is zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en dient jegens derden te verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is.

14.3 In aanvulling op het in artikel 14.1 genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt opdrachtgever zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van ons een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door ons aan opdrachtgever in eigendom geleverde producten, alsmede indien opdrachtgever de door ons aan opdrachtgever geleverde producten reeds heeft doorverkocht aan een derde op de vorderingen die opdrachtgever op de derde heeft, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons, welken hoofde dan ook.

14.4 Opdrachtgever is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten binnen het kader van zijn normale bedrijfsactiviteiten te be- en verwerken.

14.5 Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens ons tekortschiet of goede grond geeft dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen. De opdrachtgever machtigt hiertoe ons of door ons aangewezen derden de plaats te betreden waar de geleverde producten zich bevinden.

Artikel 15 – Bijzondere omstandigheden

15.1 Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien wij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan onze schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.

15.2 Indien wij door overmacht of door andere bijzondere omstandigheden zoals onder andere, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, vorst, verkeersstremming, gebrek aan vrachtauto’s, wagons of scheepsruimte, voorts bemoeilijking onze bedrijfsvoering of van de ondernemingen, waarvan wij betrekken, door staking en/of sluiting, door gebrek aan grondstof of aan werknemers, door fabrieksstoringen van welke aard ook, door alle belemmeringen veroorzaakt door overheidsmaatregelen, kortom alle bijzondere omstandigheden, welke stagnatie in de productie, aankoop of verzending veroorzaken, hebben wij het recht de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren, ofwel indien nakoming binnen een redelijk termijn niet mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

15.3 Opdrachtgever is in geval van overmacht en/of buitengewone omstandigheden niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

16.1 Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard of de aanvraag daartoe is gedaan, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd, indien hij tot liquidatie overgaat, indien beslag is gelegd op alle of enige van zijn producten of bij stillegging van zin bedrijf, hebben wij het recht de nakoming van onze verplichtingen, ook als een begin van de uitvoering is gemaakt, op te schorten, dan wel de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden, zonder nadere ingebrekestelling en zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst is vereist, zulks onverminderd alle overige aan ons toekomende rechten. Wij hebben in voormelde gevallen tevens het recht de geleverde doch nog onbetaalde producten terug te vorderen onverminderd het recht op schadevergoeding. Bovendien wordt in deze gevallen elke vordering, die Groendak bv op de opdrachtgever heeft terstond in haar geheel opeisbaar.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Wanneer klaarblijkelijk een geschil ontstaat of dreigt te ontstaan, tijdens de werkzaamheden of binnen 6 maanden na aflevering of oplevering, zullen wij de opdracht uitvoeren zoals deze omschreven is of zoals deze door ons -in overleg met de opdrachtgever- gewenst is. Na gereed vragen we, in overleg met de opdrachtgever, een erkend bureau de werkzaamheden te keuren en te rapporteren; aanwijzingen in deze rapportage worden door ons nagevolgd binnen zes weken. Kosten van het keuringsbureau worden door ons voor 50% vergoed, overige 50% door opdrachtgever.

17.3 Betaling van de openstaande rekeningen of termijnen aan ons, zullen voldaan worden binnen de oorspronkelijk afgesproken termijnen onverminderd het gestelde in 17.2.

17.4 Wanneer een eventueel geschil (ondanks 17.2) onoverkomelijk blijkt geldt:

Alle geschillen tussen opdrachtgever en ons, zullen, indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een rechtbank, uitsluitend worden behandeld door de Rechtbank Midden Nederland locatie Utrecht, zulks onverminderd onze keuze om voor de wettelijke bevoegde rechter te kiezen.

Einde – Algemene voorwaarden Groendak bv versie 2020.