Nieuws

Subsidie of premie in Vlaamse gemeenten.

Op deze pagina kunt u mogelijk nagaan of u een subsidie kunt krijgen voor een groendak bij Infrax. Zij zijn verantwoordelijk voor de riolering van veel gemeentes daarom keren ze ook de premie uit. Voor sommige gemeenten hebben we geen premie / subsidie gevonden. De premie kunt u dan op premiezoeker.be vinden maar u mag er veelal van uit gaan dat de premie voor een groendak per vierkante meter 31 euro is.  De lijst is nog niet volledig,  we proberen de lijst zo spoedig mogelijk te vervolledigen. Subsidies in Nederland

 

 

 

Gemeente

PremieSubsidie voorwaarden
Aalst31 euro per m²De stad geeft een premie voor de aanleg van een extensief groendak (met weinig of geen onderhoud: vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak ) op particuliere daken. Daktuinen komen niet in aanmerking.Particulieren die een extensief groendak plaatsen dat voldoet aan de voorwaarden van het reglement.
Aalter31 euro per m²Extensief groendak: 31 per m2, met een maximum van 2.500 euro.Indien de aanlegkosten (incl. btw) van het groendak lager zijn dan 31 euro per m², wordt de werkelijke kostprijs beschouw als het premiebedrag.
AarschotGeen info Meer info op premiezoeker
Aartselaar 31 euro per m² Meer info op premiezoeker
Affligem * Meer info op premiezoeker
Alken 31 euro per m²De aanvraag moet u bij voorkeur 30 dagen vóór de uitvoering van de werken indienen bij Infrax.Al de voorwaarden vindt u terug op het premieaanvraagformulier.
Alveringem * Meer info op premiezoeker
Antwerpen15 euro per m² voor extensieve groendaken30 euro per m² voor intensieve groendakenHet groendak heeft minstens een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag over de volledig aangelegde oppervlakte. Ook de aanleg met groendaktegels met deze lagen is toegelaten.De premie is geldig vvoor de aanleg van een extensief of een intensief groendak, maar niet voor terrassen of paden.De plaatsing moet beantwoorden aan de regels van goed vakmanschap en het groendak dient minstens tien jaar in goede staat behouden te blijven.De premie moet ten laatste 1 jaar na aanleg worden aangevraagd.De aanleg van het groendak en de woning moet uiteraard in overeenstemming zijn met de bestaande wetten, reglementen en verordeningen.
Anzegem 31 euro per m² *
Bornem 31 euro per m² (maximaal 1500 euro)Het groendak is gelegen op het grondgebied van de gemeente Bornem.Verplichte aanleg van groendaken door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen komen niet in aanmerking voor subsidie.Het betreffende dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden.De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient vóór het uitvoeren van de werken te worden ingediend bij het College van burgemeester en schepenen. Voor het aanvragen van de subsidie moet gebruik gemaakt worden van het subsidieaanvraagformulier dat daarvoor door de gemeente ter beschikking wordt gesteld.
Brugge31 euro per m²Het groendak moet aangelegd zijn door een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. BTW-plichtigen verklaren de BTW niet in te brengen voor belastingsaftrek.Een groendak kan slechts één maal betoelaagd worden. De oppervlakte bedraagt minimaal 10 m².De subsidie kan slechts toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in de regelgeving inzake ruimtelijke ordening. De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de reglementaire en wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar via mede-ondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.De subsidie is pas uitbetaalbaar wanneer het groendak over het geheel een duidelijk en vitaal groenaspect vertoont.De aanvrager verbindt zich ertoe de aanleg uit te voeren conform de goedgekeurde aanvraag. Hij zal het groendak minimum 10 jaar in goede staat behouden. Mislukte of weggekwijnde aanplantingen dienen herdaan te worden. Gebeurt dit niet, dan zal de subsidie teruggevorderd worden.De aanvrager laat de afgevaardigde van de stad toe de aanleg en de goede instandhouding van het groendak te controleren.
Eeklo 40 euro per m² reglement
Gent31 euro per m² voor niet-btw-plichtigen25 euro per m² voor btw-plichtigenUw groendak minstens  6 m² groot isUw groendak minimaal een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag heeftUw platdak door aanleg van een groendak minstens 35 l/m² water zal bufferen
Haacht 31 euro per m² De subsidie wordt verleend voor de aanleg van een extensief groendak. Dit is een dak met lage begroeiing, zoals vetplanten, mossen en kruiden. Er wordt enkel een subsidie verleend voor de begroeide, niet verharde oppervlakte. De aanleg van een dakterras wordt dus niet gesubsidieerd. Aanvraag formulier
Hamme €15/m² reglement
Hasselt 31 euro per m² *
Herentals 31 euro/m² (maximaal 7500 euro) De aanvraag voor deze subsidies gebeurt met het aanvraagformulier. De subsidies worden verleend als aan de voorwaarden van het reglement is voldaan.
Kuurne  31 euro per m²Het betreffende dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden.De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient voor het uitvoeren van de werken te worden ingediend bij het College van burgemeester en schepenen. Voor het aanvragen van de subsidie moet gebruik gemaakt worden van het subsidieaanvraagformulier dat daarvoor door de gemeente ter beschikking wordt gesteld.Op dit formulier moeten duidelijk de volgende elementen worden vermeld: – naam, adres en rekeningnummer van de aanvrager; – adres van de woning waar het groendak wordt geplaatst; – het aantal m² groendak en een aanduiding op plan van de plaats op het dak; – een gedetailleerde beschrijving van de concrete zaken waarvoor men een premie vraagt, waaronder een beschrijving van de verschillende elementen die tot de installatie of voorziening behoren en een schets van de installatie of voorziening; – een verklaring op eer dat de aanvraag correct is ingevuld; – een toelating tot controle van de aanleg van het groendak en van de goede staat van het dak gedurende de periode zoals bepaald in artikel 3 §7.De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien. §5. De subsidie kan alleen worden toegekend voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, zullen de subsidies teruggevorderd worden. De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden.Het aan te leggen groendak heeft een minimale oppervlakte van 10 m².
LeuvenDe gemeentelijke subsidie bedraagt 50% van de gemaakte kosten voor materiaal en plaatsing met een maximum van € 5000. Enkel zaken die betrekking hebben op het groendak kunnen in aanmerking worden genomen. Isolatie, constructiewerken, dakbedekking, dakranden en dergelijke komen dus niet in aanmerking.
Lierde aanvraag doe je vóór de uitvoering van de werken en uitbetaling van de subsidie kan je vragen als de werken uitgevoerd zijn.
Mechelen31 euro per m²Enkel particuliere aanvragers kunnen de premie aanvragen (geen rechtspersonen)De minimale oppervlakte van het groendak bedraagt 6 m2De beoordeling of de dragende constructie voldoende draagkracht bezit om het groendak te dragen, moet gebeuren door een bouwkundig gekwalificeerd persoon (architect, ingenieur…)Terrassen en intensieve groendaken komen niet in aanmerking voor de premie
MerelbekeHet groendak moet in Merelbeke gelegen zijnHet groendak heeft een permanent karakter en moet minstens 15 jaar in goede staat worden gehouden.Het groendak bestaat minimum uit 6 m² groenoppervlakteHet hemelwater van het groendak moet worden afgevoerd naar een infiltratievoorziening of oppervlaktewater. Enkel bij afwezigheid van deze mogelijkheden mag afgevoerd worden naar de riolering.Mislukte aanplantingen of werken moeten worden hersteld.De werken van het groendak moet gebeuren overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingenHet groendak moet voldoen aan het decreet houdende de organisatie op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 en zijn wijzigingen.Indien geen stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het groendak, dient een attest van een deskundige worden voorgelegd. Dit attest dient te bevestigen dat de draagkracht en de constructie van het dak technisch voldoen voor de aanleg van een groendak.

  • Indien de aanvrager geen eigenaar is van de onroerende goederen waarop de aanleg gebeurt, dient de eigenaar het subsidieaanvraagformulier mee te ondertekenen.
MortselHet groendak is van het type extensief groendak en moet minimaal bestaan uit een wortelwerende en waterkerende laag, een substraatlaag en een vegetatielaag uit vetplanten en/of kruidige gewassen. Een drainagelaag is noodzakelijk bij aanleg op een plat dak.Enkel werken uitgevoerd door een gespecialiseerde aannemer en gefactureerd na 1 januari 2014 komen in aanmerking voor betoelaging.De eigenaar van het gebouw, de aanvrager van de subsidie of de bestemmeling van de facturen mogen geen rechtspersoon zijn.Voor de uitvoering van de aangevraagde werken moet voldaan worden aan de toepasselijke wettelijke voorschriften op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw en dient waar nodig een geldige stedenbouwkundige vergunning te worden bekomen.
Oostende  31 euro per m²Het betreffende dak kan slechts eenmaal gesubsidieerd worden.De Stad is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.De handelingen die worden uitgevoerd voor het realiseren van het groendak, moeten in overeenstemming met de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd.De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag. Mislukte aanplantingen of werken moeten hersteld te worden. De aanvrager engageert zich om minimum tien jaar lang het groendak in goede staat te behouden. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies worden teruggevorderd.
Oudenaarde 31 euro per m² reglement
Staden 31 euro per m²
Turnhout 31 euro per m²Particulier, school, sociale huisvestingsmaatschappijWoning of schoolgebouw moet in Turnhout gelegen zijnEen stedenbouwkundige vergunning is nodig bij de aanleg van een intensief groendak (enkel als de substraatlaag dikker dan 20 cm is of als het maximale verzadigde gewicht meer dan 200 kg/m² is)De minimale oppervlakte is 6 m²De maximale gesubsidieerde oppervlakte is 250 m²Het groendak moet een permanent karakter hebbenDe werken moet door een aannemer uitgevoerd worden
Waarschoot 31 euro per m² reglement

 

Gepubliceerd op 14 oktober 2014 in Nieuws

2 reacties op “Subsidie of premie in Vlaamse gemeenten.”

  1. de lille schreef:

    waar en hoe moet ik die premie aanvragen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *